نام حرکت: پشت ران دمبل


نام حرکت: خیاطه تک پا با دستگاه جلو پا


نام حرکت: پرس پا همسترینگ نوک پا بالا